KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE 
ARENGUKAVA 
2008-2013

Väljavõtted Kodukandi Koolituskeskuse arengukavast (2008-2013)

1.3. KOOLITUSKESKUSE VISIOON AASTAKS 2013

Kodukandi Koolituskeskus on kujunenud sihtrühmade ja partnerite seas kõrgelt hinnatud maapiirkondade ja maaelanikkonna vajadustele vastavaid õppimisvõimalusi pakkuvaks täiskasvanute koolitusasutuseks, mis on tunnustatud ka rahvusvaheliste projektide partneri ja eestvedajana.

Koolituskeskuse tegevuse eesmärkideks on: 

• Õppimisvõimaluste kättesaadavuse parandamine maapiirkondades elavatele inimestele maaelu arengut, kodanikualgatust ning ettevõtlikkust toetavate teemade kaudu
• Vabaharidusliku koolituse korraldamine, mis võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde kujunemist ning toetab elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete arengut;
• Tööalase koolituse korraldamine, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist. 

Koolitustegevuse põhitaotlused on: 

• Kvaliteetse tööalase- ja vabaharidusliku koolituse korraldamine maapiirkondade elanikele
• Täiskasvanutele kaasaegsete võimaluste loomine enese täiendamiseks ja arendamiseks ning oma võimete realiseerimiseks nii õppetöös kui arendustegevuses
• Koolitajate kollektiivi kujundamine 

3.2. SIHTRÜHMAD

Koolitustegevuse sihtrühmade hulka kuulub nii Liikumise Kodukant erinevate tasandite esindajad- liikmed, Liikumise Kodukant võrgustiku kaudu seotud olevad sihtrühmad:

• Külaseltside ja MTÜ-de eestvedajad ning maapiirkondade elanikud tulenevalt strateegia punktist 6.2., mille kohaselt on maapiirkonnas tegutsevad inimesed ettevõtlikumad, tegutsevad aktiivselt seltsitegevuses ning on välja töötanud kogukonnale vajalikud teenused.
• Noorte eestvedajad külades tulenevalt strateegia punktist 6.1. meede 2.1., mille kohaselt on maanoored kaasatud külaelu eestvedamisse ja tegemistesse
• Külavanemad ja – liidrid, rahvakultuuri edendajad tulenevalt strateegia punktist 6.3., mille kohaselt rahvakultuuri varamut kasutatakse kogukondade elukvaliteedi rikastamiseks ning toetatakse külavanemate tegevust
• Kohalikud omavalitsused
• LEADER tegevusrühmad
• Kogukonna konsulendid
• Väljas pool Kodukandi liikmeskonda asuvad ühendused ja Kodukandi koolitustest huvitatud sihtrühmad
• Tööhõiveameti teenuseid kasutavad maapiirkonna elanikud
• Liikumise Kodukant meeskond ja juhatus, Liikumise Kodukant maakonnaühenduste juhid ja juhatused, liikmed tulenevalt strateegia punktist 6.4. mille kohaselt Liikumise Kodukant haldus- ja juhtimissuutlikkus on tagatud läbi kõrge ja ühtse organisatsioonikultuuri, hästi toimiva võrgustiku ning stabiilse rahastuse.
• Kodukandi Koolituskeskuse koolitajad 

Koolituskeskuse arendustegevuse põhisuunad on:

3.3.1. Koolituskavade arendamine ja koolitajate võrgustiku kujundamine.
3.3.2. Uuringutes osalemine ja nende läbiviimine 
3.3.3. Arendusprojektides osalemine ja nende algatamine

Kodukandi Koolituskeskuse arengukava 2008-2013 täistekstina saate lugeda siit.