Kodukandi Koolituskeskuse CV
1. Organisatsiooni asutamine 


Kodukandi Koolituskeskus on 2003. aasta novembris MTÜ Külaliikumine Kodukant üldkogu poolt asutatud erakool. Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub vabahariduslikku koolitust ning koondab endas maaelu – ja inimest puudutavaid aspekte, luues alused igakülgseks arenguks.

Koolitusluba nr 3072HTM on välja antud ministri käskkirja nr 102 alusel 5.veebruar 2004.a. Pikendatud 2005. aastal (nr 3846) kolmele suuremamahulisele õppekavale: Organisatsiooni juhtimine, Ettevõtluse alustamine ja Külaelu arendamine, seal hulgas LEADER programm. Seoses organisatsiooni nime muutusega Eesti Külaliikumiseks Kodukant antud ministri käskkirja nr. 602 alusel 03.07.2006 (kehtiv kuni 31.08.2010) välja uus koolitusluba (nr 3846) samadele õppekavadele.

2. Organisatsiooni juhtimine


Koolituskeskuse tööd juhib juhataja koos Koolituskeskuse nõukoguga. Oma tegevuses on Koolituskeskus allutatud Kodukandi juhatusele ja on Kodukandi tegevjuhiga tihedas koostöös. Koolituskeskuse juures töötab osalise koormusega assistent.
Koolituskeskusel on Kodukandi võrgustikus ja Kodukandi meeskonnas lektorid, kellega tehakse tihedalt koostööd, samuti kaasatakse vajadusel lektoreid väljastpoolt.


3. Organisatsiooni olulisemad tegevused, saavutused kronoloogilises järjekorras 


Oma tegevuses on Kodukandi Koolituskeskus koordineerinud kõiki Liikumise Kodukant suuremaid koolitusprojekte. Selle kõrval on Koolituskeskusel ka eraldi projektid, millega seni tegeletud on.

• 2004. aastast on Kodukant aktiivne ja arvestatav partner Ühiskondliku Leppe hariduse töögruppis.

• 2004. aastal alustati Balti Ameerika Partnerlusprogrammist rahastatud projektiga:
Kohalike ühenduste kaasamine avaliku poliitika kujundamisse läbi haridusteema. Kodukandi maakonnaühendused koos haridusosakondadega valisid projekti osalema 15 maakooli, kes tundsid muret oma kooli tuleviku pärast. Projekti jooksul koolitati kohalike ühenduste juhte oma seisukohti välja töötama, argumenteerima ja esitama, et toetada oma piirkonna kooli. Projekti lõpetuseks korraldas Kodukant 19. veebruaril 2005 I Maakoolide konverentsi.

• Koolituskeskus on läbi viinud Grundtvig 2 õpikoostöö programmi kaudu projekti GRESE (Grundtvig Experiences in Supporting Entrepreneurial Training to Disadvantaged groups), mis käivitus augustis 2005.a. ning jätkus 2006. aasta sügisel. Tegemist oli ettevõtlusalaste koolituskogemuste vahetamisega peamiselt lektorite vahel ning rahvusvahelise kogemuse edasikandmisega sihtrühmadeni, kelleks on Kodukandi puhul maal elavad inimesed. Koolituskeskus osaleb samade partneritega koostöös Grundtvig multiliteral suuremahulise projekti rahastuse taotlemises.

• Kodukandi Koolituskeskus on Eesti Vabaharidusliidu liige ja osaleb ühisprojektis (2005-2008) Õppimine Parandab Elukvaliteeti (ÕPE), mida toetab RAK meede 1.1. Projekti käigus on korraldatud erinevaid koolitusi, sealhulgas koolitajate koolitus Kodukandi Koolituskeskuse lektoritele.

Täpsemalt Liikumise Kodukant projektide kohta saate lugeda Kodukandi CV-st.