SÜGIS 2011

Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi "TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008-2012" raames korraldab Kodukandi Koolituskeskuse 2011 aasta sügisel järgmisi TASUTA koolitusi:

KÜLAVANEMA ROLL KÜLAS JA KOHALIKUS OMAVALITSUSES

MIKS?
Külavanemad on küla poolt valitud ja ühtlasi volitatud eestkõnelejad, kelle eesmärgiks on muuhulgas arendada koostöösuhteid kohaliku omavalitsusega ning seista enda küla seisukohtade eest nii kohalikus omavalitsuses kui ka avalikkuse ees. Selleks, et enda kodukohta vääriliselt ja ootustele vastavalt esindada, vajab külavanem teadmisi avalikkusega suhtlemisest – argumenteerimisest, avalikust esinemisest jne. Koostöö loomiseks kohaliku omavalitsusega vajab külavanem lisateadmisi kohaliku omavalitsuse toimimisest, teda kui külavanemat puudutavatest seadustest, kohustustest ja ka õigustest. Viimasele toetudes on külavanemal lihtsam mõista koostöökohti kohaliku omavalitsusega ning suunata oma küla elanikke kodanikualgatusele ja –aktiivusele. See omakorda aitab kaasa maaelu arengule ning inimeste panusele selles.

Toimumiskoht: Saaremaa

KÜLAVANEMATE ÕPITUBA SEADUSANDLUSEST

 MIKS?
Külavanemad on vabatahtliku tegevusega külaelu ja (maa)piirkonna arendamisesse panustajad. Külavanemad on ka küla poolt valitud ja ühtlasi volitatud eestkõnelejad, kelle üheks eesmärgiks võiks olla arendada koostöösuhteid kohaliku omavalitsusega. Sellest tulenevalt on neil vajalik olla kursis erinevate seadusandluse ja asjaajamist puudutavate aspektidega, kuidas oma kodukohta vääriliselt ja ootustele vastavalt esindada. Külavanemate õpituba on aktiivset suhtlust toetav õppevorm, kus külavanemad lahendavad erinevaid juhtumeid küla esindamise teemal kohalikus omavalitsuses. Koolituse käigus jõuavad külavanemad läbi arutelude ja lektori juhendavate näpunäidete reaalsete tööriistadeni (tegevusteni), kuidas tulemuslikult täita oma külavanema rolli.

NOORTE EESTVEDAJATE KOOLITUS

 
 

 

 

 

MIKS? Alates aastast 2007 on Eesti Külaliikumine Kodukant tähelepanu pööranud maanoortele suunatud tegevuste ja projektide arendamisele ja elluviimisele. Aastaks 2010 jõuti noortevaldkonna juhi tööle palkamiseni ning valdkonna eesmärgiks on esindada maanoorte huve ning pakkuda neile õppimis- ja vaba aja veetmisvõimalusi, rõhutades seejuures nende päritolu ning suunates neid edaspidi panustama oma kodukoha arendamisse.

Inimeste vähesuse tõttu tegelevad maapiirkondades elavate noortega tihti külavanemad, (küla)seltside ja/või MTÜde esindajad. Et tagada (maa)noortele eeldused õppimis- ja koostöökogemusteks on oluline, et nendega tegelevad ja neid kaasavad inimesed mõistaksid noorte kui sihtrühma vajadusi, eripärasid ning nii enda kui ka nende rolli selles tegevuses.
Koolituse eesmärgiks on anda neile teadmisi selle töö paremaks korrraldamiseks ning noorte kui võimalike järeltulijate kaasamiseks küla kogukonna arendamisse, et seeläbi pakkuda noortele võimalus kodanikualgatuse ja –aktiivsuse ülesnäitamiseks. See omakorda kasvatab noortes vastutustunnet ning arendab meeskonnatöö oskusi. Kuna maapiirkondade võimalused on tihti kesisemad kui linnades, sealhulgas noortele, siis on oluline koolitada noorte eestvedajaid, kes suudaksid parandada antud olukorda maal.

Toimumiskoht: Põlvamaa

ORGANISATSIOONI ASJAAJAMINE JA DOKUMENTATSIOON

 MIKS?
Paljud aktiivsemad elanikud maapiirkondades on seotud külaseltside, erinevate mittetulundusühenduste kaudu. Seltsitegevus, ühistegevus on seega üheks levinumaks vormiks kodukoha edendamisel ja seeläbi ka elukestvaks õppeks selle kõige laiemas mõttes. Külaseltside tegevus on muutumas järjest mitmekülgsemaks ja keerulisemaks, kajastades nii teenuseid, tooteid (erinevaid ettevõtluse aspekte). Ootused ühiskonna poolt seltsidele on suurenenud ning see loob ootused ka juhtimise professionaalsemaks muutumisele. Sellest tulenevalt on ka organisatsioonides asjaajamine ja dokumentatsioon muutumas keerulisemaks. Samuti selleks, et elukestva õppe võimalusi pakkuvad organisatsioonid oleksid tugevad ja jätkusuutlikumad, vajavad nad korrastatud dokumentatsiooni. See teadmine on sageli väiksematel seltsidel puudu. Julgustamaks seltse olema veelgi aktiivsemad ning viies nendeni tööriistad ja nõuanded oma dokumentatsiooni ja asjaajamise korrastamiseks, toetame piirkondade omaalgatust ja aktiivsust.