KEVAD 2011

Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi "TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008-2012" raames korraldab Kodukandi Koolituskeskuse 2011 aasta kevadel järgmisi TASUTA koolitusi:

1. Asjaajamine ja dokumentatsioon MTÜ-des

Miks?
Külaseltside tegevus on muutumas järjest mitmekülgsemaks ja keerulisemaks, kajastades nii teenused, tooteid (erinevaid ettevõtluse aspekte). Ootused ühiskonna poolt seltsidele on suurenenud ning see loob ootused ka juhtimise professionaalsemaks muutumisele. Sellest tulenevalt on ka organisatsioonides asjaajamine ja dokumentatsioon muutumas keerulisemaks. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi näiteid.

Põlvamaal

Toimumise kuupäev on selgumisel!

"Asjaajamine ja dokumentatsioon MTÜ-des"
(7 akadeemilist tundi)
Koolitaja:
Kaie Toobal/ Eha Pehk

2. Kohalike ühenduste ja külaseltside tegevuse (sise)hindamine

 

 


Miks?
Kodanikeühendustega eesotsas olev kolmas sektor on pidevas arengus ning tähtsustumas avaliku ja erasektori kõrval olulise koostööpartnerina, olles aluseks Eesti kodanikuühiskonnale. Toimiv kodanikuühendus vajab läbimõeldud strateegiat ja asjakohast tegevusplaani. Et viimasena nimetatu ei jääks vaid dokumendiks, mida uuendatakse vajadusel teatud aastate järgi, on oluline oma tegevuse hindamine. Ühelt poolt garanteerib oma tegevuse hindamine kodanikuühenduse strateegia ja tegevusplaani parema toimimise – seatud eesmärkide ja reaalsuse vahekorra ning ühenduse tugevate ja nõrkade külgede märkamise, seni tähelepanuta jäänud probleemkohtade ja/ või ressursside kaardistamise ja käsitlemise. Teisalt aitab see kaasa uue strateegia ja tegevusplaani kirjutamisel, tagades sellega kodanikeühenduste jätkusuutlikkuse. Läbimõeldud lähenemine oma tegevuse hindamisel tagab omakorda Eesti kolmanda sektori üleüldise jätkusuutlikuma toimimise ja parema ülevaate senitehtust.

Koolitused toimuvad

22. veebruar ja 8. märts

22.02.2011 koolitus toimub Valgamaal, Sangaste alevikus, Rukki Majas!

"Kohalike ühenduste ja külaseltside tegevuse (sise)hindamine"
(kahepäevane koolitus)


Vaata koolituse tutvustust!


Registreerumiseks võta ühendust Heleriin Jõesaluga. Helista 53 414 905 või kirjuta aadressile heleriin@kodukant.ee

Koolitaja:Eha Paas

3. Kodanikualgatus ja vabatahtliktöö organisatsioonisMiks? Vabatahtlikkuse alusel töötamine või vabatahtlike kaasamine kodanikeühenduste tegemistesse on otseselt seotud kodaniku aktiivsusega, selle propageerimise ja seega ka paremini toimiva kodanikuühiskonna alusega (mehhanismiga). Vabatahtlike kaasamine organisatsiooni võib endaga kaasa tuua mitmeid positiivseid väljundeid – eelkõige inimressurssi, uusi koostöösuhteid ja ideid, tegevusi, erinevaid eesmärke jne. Vaatamata sellele, et vabatahtlikud ei saa enda töö eest palka, on nende panus oluline ning mida läbimõeldumalt läheneb organisatsioon vabatahtlike kaasamisse, tööle rakendamisse ja tunnustamisse, seda suurem on inimeste valmisolek vabatahtlikkuse alusel panustada ning seda kindlam saab organisatsioon olla vabatahtlikutöö hulgale ja kvaliteedile ning seeläbi loodud jätkusuutlikkusele. Kursus on vajalik, et organisatsioonid mõistaksid ja mõtestaksid vabatahtliku töö rolli tänases Eesti ühiskonnas ning nende enda organisatsioonis, ainult seeläbi saab hoida kodanikuühiskonna toimimiseks vajalikku kodaniku aktiivsust olulise ja tähtsana, väärtustada kodanikuühiskonda ning organisatsiooni tasandil tegutseda läbimõeldult ja sihipäraselt.


Läänemaal

6. aprill ja

 "Kodanikualgatus ja vabatahtliktöö organisatsioonis"
(kahepäevane koolitus)

Vaata tutvustust!

6. aprilli koolitus toimub Lihula Muusika- ja Kunstikoolis.

Registreerumiseks võta ühendust Heleriin Jõesaluga.
Helista 53 414 905 või kirjuta aadressile heleriin@kodukant.ee

Koolitaja: Ivi Proo, Eha Paas

Pärnus

27. aprill ja 4. mai

Noorteühingu Eesti 4H
maja saalis (Allika 2A)

"Kodanikualgatus ja vabatahtliktöö organisatsioonis"
(kahepäevane koolitus)

Vaata koolituse tutvustust!

Registreerumiseks võta ühendust Heleriin Jõesaluga.
Helista 53 414 905 või kirjuta aadressile heleriin@kodukant.ee
Koolitaja: Ivi Proos, Eha Paas