SÜGIS 2010
Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi "TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008-2012" raames korraldab Kodukandi Koolituskeskuse 2010 aasta kevadel järgmisi TASUTA koolitusi:

1. Asjaajamine ja dokumentatsioon MTÜ-sMiks?
Külaseltside tegevus on muutumas järjest mitmekülgsemaks ja keerulisemaks, kajastades nii teenused, tooteid (erinevaid ettevõtluse aspekte). Ootused ühiskonna poolt seltsidele on suurenenud ning see loob ootused ka juhtimise professionaalsemaks muutumisele. Sellest tulenevalt on ka organisatsioonides asjaajamine ja dokumentatsioon muutumas keerulisemaks. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi näiteid.


Pärnumaal

Toimumiskoht on
selgumisel!

8. oktoober 2010

"Asjaajamine ja dokumentatsioon MTÜ-des"
(7 akadeemilist tundi)

Registreerimine on seoses kohtade täitumisega lõppenud!

Vaata päevakava! (vajuta)

Koolitaja:
Kaie Toobal

2. Õpituba seadusandlusest külavanematele 

 

 

 
Miks?
Külavanemad on vabatahtlikku tegevusega külaelu ja piirkonna arendamisesse panustajad. Sellest tulenevalt on neil vajalik olla kursis erinevate seadusandluse ja asjaajamist puudutavate aspektidega, kuidas oma kodukohta vääriliselt ja ootustele vastavalt esindada. Külavanemate õpituba on aktiivset suhtlust toetav õppevorm, kus külavanemad lahendavad erinevaid juhtumeid küla esindamise teemal kohalikus omavalitsuses. Seoses kohalike omavalitsuste valimisega on külavanematel muutunud ja samas ka uued võimalused kohalikku poliitikat mõjutada ning küla arengusse seeläbi panustada. Koolituse käigus jõuavad läbi arutelude ja lektori juhendavate näpunäidete külavanemad reaalsete tööriistadeni, kuidas tulemuslikult oma külavanema rolli täita.

Läänemaal

Asuküla koolimaja,
Ridala vald

23. september
2010

       "Külavanemate õpituba seadusandlusest"   
(7 akadeemilist tundi)

Registreerimiseks võta ühendust Lea Laiga
-
lea@kklm.ee, 56 917 271
Vaata päevakava! (vajuta)

Koolitaja:
Kaie
Toobal

3. Külamajade arendamine multifunktsionaalseteks teenusekeskusteksMiks?
Paljud aktiivsed elanikud maapiirkondades on seotud külaseltside ja erinevate mittetulundusühenduste kaudu. Seltsitegevus, ühistegevus on seega üheks levinumaks vormiks kodukoha edendamisel ja seeläbi ka elukestvaks õppeks selle kõige laiemas mõttes. Tegutsevaid külaseltse ja/ või mittetulundusühendusi maapiirkondades iseloomustab soov omada või korda teha ja käigus hoida külamaju. Külamajade olemasolu elavdab kogukonna seltsielu ja pakub kogukonna inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks, eneseteostuseks ja/ või erinevate teenuste kasutamiseks. Seda eelkõige aga juhul kui külamaja haldajad (ja/ või ka kogukond tervikuna) on valmis kujundama külamaja teenusekeskuseks. Viimane omakorda annab külamajaga tegelevatele ja kogukonnas elavatele inimestele võimaluse ettevõtlikkuseks maapiirkondades. Julgustamaks maapiirkondades elavaid inimesi külamajade kujundamises multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks, vajavad nad teadmisi strateegilisest planeerimisest, turundusest, toodete ja teenuste hinnakujundamisest jne.

Tartumaal

Rahinge külamaja

13. oktoober 2010

"Külamajade arendamine multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks"
(7 akadeemilist tundi)


Registreerimiseks võta ühendust Külli Panniga
(56462692, kylli@kodukanttartumaa.ee)

või
Heleriin Jõesaluga
(53414905, heleriin@kodukant.ee).

Koolitaja:
Eha Paas

4. Külamajade (kui multifunktsionaalsete teenusekeskuste) majandamine

 Miks?
Avaliku ja/või kogukonnateenuse pakkujana tuleb lisaks headele ideedele ja strateegilisele planeerimisele omada teadmisi majandusarvutuste teostamisest, rahavoogudest jne. Eelnevate teadmiste ja kogemuste puudumine võib osutuda oluliseks takistavaks teguriks maapiirkondades elavatele inimestele (avaliku ja/või kogukonna) teenusepakkujateks hakkamisel. See omakorda aga vähendab terve kogukonna võimalusi erinevate teenuste kättesaamisel. Julgustamaks maapiirkondades elavaid inimesi tegelema (avalike/ kogukonna) teenuste pakkumisega ja ettevõtlikkusega, on vaja toetada nende teadmisi ja oskusi teenuste pakkumisega seotud majandustegevuses.

 

Tartumaal

26. oktoober 2010

"Külamajade (kui multifunktsionaalsete teenusekeskuste) majandamine"
(7 akadeemilist tundi)


Registreerimiseks võta ühendust Külli Panniga
(56462692, kylli@kodukanttartumaa.ee)
või
Heleriin Jõesaluga
(53414905, heleriin@kodukant.ee)

Koolitaja:
Margit
Kool

5. Avalike- või kogukonnateenuste pakkumine - võimalus ja väljakutse mittetulundusühendustele?


Miks?
Regionaalsetest erinevustest tulenevalt erinevad piirkonniti ka maapiirkondades elavate inimeste võimalused (avalike) teenuste kättesaamisel. Kohalike omavalitsuste ülesandeks on muuhulgas tagada inimestele avalike teenuste kättesaadavus. Kui kohalik omavalitsus aga ei suuda rahuldada vajadust nende teenuste järele, on kohapeal tegutsevatel (kohalikel) mittetulundusühendustel, seltsidel ja/või teistel kodanikuühendustel võimalus need teenused niiöelda üle võtta ehk teisisõnu hakata neid ise pakkuma. Kas, millal ja kuidas selleni jõuda, vajab laiemalt selgitamist maapiirkondades tegutsevatele mittetulundusühendustele (ka seltsidele jne). Miks? See on nende võimalus parandada enda elukeskkonda ja olla seejuures ettevõtlik maapiirkonnas. Milline näeb välja mittetulundusühenduste koostöösuhe kohalike omavalitsustega ja kuidas toimub avalike teenuste lepinguline delegeerimine mittetulundusühendustele, on aktuaalne teema, mis vajab käsitlemist ja teadvustamist maapiirkondades elavatele inimestele.

Tartumaal

10. november 2010

"Avalike- või kogukonna teenuste pakkumine- võimalus ja väljakutse mittetulundusühendustele?"
(7 akadeemilist tundi)


Registreerimiseks võta ühendust Külli Panniga
(56462692, kylli@kodukanttartumaa.ee)
või
Heleriin Jõesalu
(53414905, heleriin@kodukant.ee)

Koolitaja:
Hele-Mall
Kink

6. Kogukonnateenuste pakkumine ja nende turustamineMiks?
Julgustamaks maapiirkondades elavaid inimesi pakkuma kogukonnateenuseid ja tegelema seeläbi ettevõtlikkusega maal ja kogukonna elukvaliteedi parandamisega, on oluline käsitleda ka sellega kaasnevaid asjaajamisteemasid. Lisaks ka kogukonnateenuste turustamise ja näiteks internetiturustamisega seotud teemasid. Viimased on külaseltsile (MTÜ-le) vajalikud endast märku andmiseks ja kogukonnateenuste paremaks müümiseks ning seeläbi ka jätkusuutlikkuse tagamiseks.

 

Tartumaal

 

23. november 2010

"Kogukonnateenuste pakkumine ja nende turustamine"
(7 akadeemilist tundi)

Registreerimiseks võta ühendust Külli Panniga
(56462692, kylli@kodukanttartumaa.ee)
või
Heleriin Jõesalu
(53414905, heleriin@kodukant.ee)

Koolitaja:
Aivar
Ruukel