KEVAD 2010

Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi "TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008-2012" raames korraldab Kodukandi Koolituskeskuse 2010 aasta kevadel järgmisi koolitusi: 

1. Asjaajamine ja dokumentatsioon MTÜ-s

 

 

Miks? Külaseltside tegevus on muutumas järjest mitmekülgsemaks ja keerulisemaks, kajastades nii teenused, tooteid (erinevaid ettevõtluse aspekte). Ootused ühiskonna poolt seltsidele on suurenenud ning see loob ootused ka juhtimise professionaalsemaks muutumisele. Sellest tulenevalt on ka organisatsioonides asjaajamine ja dokumentatsioon muutumas keerulisemaks. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi näiteid. 

17. veebruar 2010
Järvamaa
Kirna rahvamaja

Organisatsiooni asjaajamine ja dokumentatsioon (MTÜ-des)

(6 akadeemilist tundi)

Kaie Toobal

11. märts 2010
Jõgevamaa

Siimusti lastekodus
"Metsatareke"

Organisatsiooni asjaajamine ja dokumentatsioon (MTÜ-des)
(6 akadeemilist tundi)

Registreerimiseks võta ühendust: Karina Kaarepera (saarevalja@hot.ee)
Eha Pehk
17. märts 2010

Lääne-Virumaal
Rakveres, Lääne-Viru
Maavalitsuse saalis (II korrus)

Organisatsiooni asjaajamine ja dokumentatsioon (MTÜ-des)
(6 akadeemilist tundi)

Koolitus algab kell 10.00!

Koolitusele registreerib: MTÜ Virumaa Lootuse juhatuse esimees Hilma Männik (5201474/ virumaalootus@hot.ee)

 Eha Pehk

2. Õpituba seadusandlusest külavanematele


Miks?
 Külavanemad on vabatahtlikku tegevusega külaelu ja piirkonna arendamisesse panustajad. Sellest tulenevalt on neil vajalik olla kursis erinevate seadusandluse ja asjaajamist puudutavate aspektidega, kuidas oma kodukohta vääriliselt ja ootustele vastavalt esindada. Külavanemate õpituba on aktiivset suhtlust toetav õppevorm, kus külavanemad lahendavad erinevaid juhtumeid küla esindamise teemal kohalikus omavalitsuses. Seoses kohalike omavalitsuste valimisega on külavanematel muutunud ja samas ka uued võimalused kohalikku poliitikat mõjutada ning küla arengusse seeläbi panustada. Koolituse käigus jõuavad läbi arutelude ja lektori juhendavate näpunäidete külavanemad reaalsete tööriistadeni, kuidas tulemuslikult oma külavanema rolli täita.

13. veebruar 2010
Läänemaa
Palivere Noortekeskus
Külavanemate õpituba Kaie Toobal

Registreerumiseks võta ühendust Lea Laiga (lea@kklm.ee/ 56 917 271).
3. Kodukandi Koolitajate koolitus

Miks? Koolitajate koolitamine, kellega Kodukandi Koolituskeskus koostööd teeb, on olnud traditsiooniline tegevus alates 2006. aastast. See aitab kaasa meeskonnatunde kujunemisele, võimaldab koolitajatel kursis olla Liikumises Kodukant ja Kodukandi Koolituskeskuses toimuvaga ning läbi lektori toe panustada ka koolituskava arendamisesse, mis omakorda tõstab pakutava õppe kvaliteeti.
Käesoleval aastal keskenduvad kaks koolituspäeva õppekava ja koolitusteemade arendamisele ning koolitajate kommunikatiivsete oskuste arendamisele. Samuti on üks oluline käsitletav teema e-õppe võimaluste kasutamine koolituste läbiviimisel.


Grupp on komplekteeritud!

4. Avalikud loengud

 

 

Miks? Erinevate teemade käsitlemisel ning kursuste koostamisel on sageli avaldatud soovi silmaringi arendavate koolitusteemade osas. Käesolev loengusari on suunatud laiemale avalikkusele ning teemade käsitlemise eesmärgiks on kodanikukompetentside arendamine nii aktiivsete kogukonna arendajate seas kui vähempassiivsete seas. Loengud on inspireeriva ning silmaringi arendava sisuga, mis suurendab mõtlemisaktiivsust ning enda ümber toimuvat. 

Avalikud loengud toimuvad maakonnakeskustes. Erinevatel teemadel toimub üks loeng erinevates maakonnakeskustes. Täpsemad toimumiskohad selguvad! 


Käsiteltavad teemad:
- Maalt või maale- ühiskonna korralduse paratamatus või kaasaja trend? 
- Kodanikuks olemine - kui head riigivalitsejad me oleme? 
- Eesti maa- ja külaelu- mis maal toimub? Kas üldse midagi toimub?

! Avalikud loengud on edasi lükatud koolitusperioodi august - detsember 2010.

5. Külamajade kujundamine multifunktsionaalseteks teenuskeskusteksMiks? Paljud aktiivsed elanikud maapiirkondades on seotud külaseltside ja erinevate mittetulundusühenduste kaudu. Seltsitegevus, ühistegevus on seega üheks levinumaks vormiks kodukoha edendamisel ja seeläbi ka elukestvaks õppeks selle kõige laiemas mõttes. Tegutsevaid külaseltse ja/ või mittetulundusühendusi maapiirkondades iseloomustab soov omada või korda teha ja käigus hoida külamaju. Külamajade olemasolu elavdab kogukonna seltsielu ja pakub kogukonna inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks, eneseteostuseks ja/ või erinevate teenuste kasutamiseks. Seda eelkõige aga juhul kui külamaja haldajad (ja/ või ka kogukond tervikuna) on valmis kujundama külamaja teenusekeskuseks. Viimane omakorda annab külamajaga tegelevatele ja kogukonnas elavatele inimestele võimaluse ettevõtlikkuseks maapiirkondades. Julgustamaks maapiirkondades elavaid inimesi külamajade kujundamises multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks, vajavad nad teadmisi strateegilisest planeerimisest, turundusest, toodete ja teenuste hinnakujundamisest jne.

29. aprill 2010
Järvamaal
Koigi vallas
Sõrandu külamajas

Külamajade kujundamine multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks

Algus kell 10.00

Eha Paas

6. mai 2010
Järvamaa
Türi vallas
Kirna seltsimajas

Külamajade (kui multif. teenusekeskuste) majandamine

Algus kell 10.00

Margit Kool

13. mai 2010
Järvamaal,
Albu vallas,
Albu valla külade toas

Avalikud teenused- võimalus ja väljakutse (MTÜ-le, külaseltsile jne) Hele-Mall Kink

20. mai 2010
Järvamaal,
Järva-Jaani vallas,
Karinu külamajas

Kogukonnateenuste pakkumine, nende turustamine

Algus kell 10.00

Aivar Ruukel

Registreerumiseks võta ühendust: Heleriin Jõesalu (heleriin@kodukant.ee, 53 414 905)

NB! Osaleda on võimalik kõigil neljal koolitusel, sellisel juhul on osalejal võimalus saada ka tunnistus. Osaleda võib ka üksikutel või ühel koolituspäeval. Koolitused on osalejatele tasuta!