SÜGIS 2009

Euroopa Liidu tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatava programmi "TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008-2012" raames korraldab Kodukandi Koolituskeskuse 2009 aasta sügisel järgmisi koolitusi:

1. ORGANISATSIOONI ASJAAJAMINE JA DOKUMENTATSIOON

 


Miks?
Külaseltside, erinevate mittetulundusühenduste kaudu on seotud paljud aktiivsemad elanikud maapiirkondades. Külaseltside tegevus on aga muutumas järjest mitmekülgsemaks ja keerulisemaks, kajastades nii teenused, tooteid (erinevaid ettevõtluse aspekte). Sellest tulenevalt on ka organisatsioonides asjaajamine ja dokumentatsioon muutumas keerulisemaks. Koolitusel kasutatakse palju praktilisi näiteid ning selgitatakse osalejatele olulisemaid dokumente toetudes näidistele.

KOOLITUSED TOIMUVAD (toimumiskohad selguvad):

11. november 2009, 
Võrumaal
Organisatsiooni asjaajamine ja dokumentatsioon (MTÜ-des)
(6 akadeemilist tundi)
Eha Pehk
5. november 2009, 
Pärnumaal

Organisatsiooni asjaajamine ja dokumentatsioon (MTÜ-des)
(6 akadeemilist tundi)

Koolitus toimub Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsis (aadress: Kuninga 30 a)

Koolitus algab kell 12.30 ja lõpeb 17.15.

Eha Pehk

Täpsem päevakavad saadetakse registreerunutele e-maille! Registreerumine: heleriin@kodukant.ee
2. MTÜ-de MAJANDUSTEGEVUS JA SELLE TOETAMISE METOODIKADKursus on suunatud maapiirkondade elanikele, aktiivsetele kogukondade, organisatsioonide eestvedajatele (seltsijuhid, külavanemad) kui ka potentsiaalsetele kogukonna arengu konsulentidele (kellel on kutsestandardi järgi võimalik neljanda taseme kutset alates kolmandast kvartalist taotlema hakata.

Miks? Kolmepäevane kursus toetab MTÜ-de majandustegevusega seotud aspektidest teadlikkuse kasvu. Teemadena tulevad käsitlemisele nii maamajandust tervikuna mõjutavad aspektid, arengukavad, seadusandlus kui ka erinevad võimalused MTÜ-de majandustegevusest, raamatupidamise alustest. Majandusalased teadmised on vajalikud käesoleval hetkel nii kujunevatele kogukonna konsulentidele kui ka MTÜ-de eestvedajatele. Selliselt on võimalik tõsta MTÜ-de jätkusuutlikkust ning püsimajäämist, toetades seeläbi võimalusi ka tööturu situatsiooni leevendamiseks (näidates erinevaid võimalusi).

KOOLITUSED TOIMUVAD (toimumiskohad selguvad, koolitused toimuvad erinevates piirkondades üle-eesti):

24. september 2009 Maamajanduse üldine areng ja arengusuunad. Kodanikeühenduste majandustegevus
(8 akadeemilist tundi)
Garri Raagmaa
22. oktoober 2009

Kogukonnatooted ja - teenused. Praktilised kogemused. Õpiettevõtete metoodika rakendamine kogukonnas.
(7 akadeemilist tundi)

Hele-Mall Kink
5.november 2009

Kogukonnatooted- ja teenused. Äriplaanist.
(7 akadeemilist tundi)

Margit Kool

Registreerumine kuni 5. september 2009 mai@kodukant.ee.
NB! Koolitus on suunatud kogukonna arengu konsulendiks pürgijatele, kuid osalema on oodatud ka kõik teemast huvitunud!
3. ÕPIETTEVÕTETE JUHENDAJATE KOOLITUS


Õpiettevõte on õppeprogramm täiskasvanutele ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusteadmiste omandamiseks, mille eesmärk on innustada osalejaid ettevõtlusega tegelema ning anda seeläbi osalejatele juurde konkurentsieeliseid tööturul. Õpiettevõttel on juhendaja, kellel on vajalik läbida Liikumine Kodukant vastav koolitusprogramm (juhendaja peab olema mõne mittetulundusühenduse liige või juht).

Miks? Käesolev koolitus algas kevadel 2009, mille raames toimus kolm koolituspäeva (õpiettevõtte metoodika tutvustus, kaks päeva äriplaani koostamise koolitust). Enne suve asuvad õpiettevõtted tööle ning neid toetab Kodukandi Koolituskeskuse lektor Hele-Mall Kink. Sügisel 2009 on vajalik tegevusest teha vahepealseid kokkuvõtteid, arutada tekkinud probleeme, vahetada mõtteid ning käsitleda õpiettevõtte seisukohast olulisi teemasid, mis võimaldavad õpiettevõtte tegevust edukalt jätkata ning osalejate senist ettevõtluskogemust jagada.

Koolitusgrupp on komplekteeritud!

23. oktoober Õpiettevõttete juhendajate koolitus

Hele-Mall Kink