Hea lugeja oled jõudnud Kodukandi Koolituskeskuse "heade praktikate" leheküljele. Siia on koondatud koolitajate, koolitustel osalejate kommentaarid, koolitustest "sündinud" head ideed, edulood, arvamuslood meedias ja muu.

  

                                                                Mõnusat lugemist ja innustumist! 

   • TELLIMUSKOOLITUSED-  Kodukandi Koolituskeskus pakub koolitusprojektidega tegelemisele lisaks ka tellimuskoolitusi.

2009 aasta esimeses pooles korraldasime ja viisime läbi pikaajalise  koolitusprogrammi- TEGUS JA AKTIIVNE KÜLAVANEM, Ida-Virumaa külavanematele ja küla aktivistidele. Koolitusprogrammi eripära ja seisneb selle ülesehituses. Eripäraseks teevad koolitusprogrammi just kodutööd, mis toetavad koolitusel omandatud. Nii on külavanematel vajalik külastada volikogude koosolekut, et seda koolitusel analüüsida, kirjutada küla probleemidest artikleid, selgitada erinevaid meetodeid kasutades probleeme, mis külas valitsevad jne. Koolituse lõpuks koondavad osalejad kodutööd ÕPIMAPIKS, millest saab edaspidi neile hea abiline omandatud teadmiste ülevaatamiseks ja kontrollimiseks. MIS ON ÕPIMAPP?  Õpimapp ehk portfoolio on koostaja tegevust iseloomustav ülevaatlik näitematerjalide mapp. Ehk teisisõnu on õpimapp õppija õppimise päevik, mis sisaldab õpingute käigus kogutud ja koostatud õppematerjale, mida õppija ise on pidanud oluliseks ja tähtsaks. Õpimapp annab õppijatele võimaluse teha valikuid (mida ja miks valida õpimappi) ning aitab luua seoseid vana ja uue vahel (paremini ühendada uut infot sellega, mis õppijad juba teavad).

Praktilisest otstarbest lähtuvalt võib õpimappi käsitleda kui õppija õpivahendit, millesse kogutud õppematerjale saab ta igal hetkel kasutada, kui tunneb selleks tarvidust.
 

KOMMENTAAR KOOLITUSPROGRAMMILE:

Krista Pedak, Projekti Külavanem, maarahva häälekandja projektijuht: "On selgunud tõsiasi, et külavanemad ei tunneta enda rolli oma külas. Ikka arvame, nagu Marek Mekk sõnastas, et oleme "rahvamajajuhatajad", kes korraldavad sündmusi ja mida rohkem seda tublimad külavanemad oleme. Ja üritusi teeme kesksoolisele külaelanikule, tundmata oma küla elanike tõelisi soove ja vajadusi. Ivi Proosi koolitus juba näitas, et enamikel külavanematel/ külaesindajatel on "juhe seinas", neid oli loodetud 30 asemel 34 ja soovijaid oli veelgi.  Pisut hirmutavad on nende jaoks kodutööd. Näiteks on vaja minna volikogu istungile, seda jälgida ja seejärel kirjeldada volikogu otsuse vastuvõtmise protsessi ja meetodeid. Hirm ei ole mitte kirjeldamise vaid mineku enda ees. Aga see ongi ju üks koolituse eesmärke- saada julgemaks, osata põhjendada, analüüsida ja argumenteerida."

KOMMENTAARE TAGASISIDELEHTEDELT:

"... vinged koolitused", "tulen igale koolitusele, mida külavanematele korraldate", "teemad täpselt need, millest puudust tundsin".

KOOLITUSE "KILLUSTIKUST":

- kaasamise raskustest ja põhjustest
                     " ... mul on jalad rangis ja kael kõver, ei mina saa tulla ..."

- koolitustest kasusaamise kohta
        (Marek ütles, et kasu peab olema!)

                    "No julgen järgmine korda ka suu lahti teha!"

HEAD IDEE! Koolitusprogramm "Tegus ja aktiivne külavanem" ajendas selles osalenud Andrus Aamerit looma enda külas MTÜ Areng(d)u(s)keskust (esialne nime idee) eesmärgiga elavdada külaliikumist. Jääme põnevusega ootama  uudiseid sellest ettevõtmisest.

Andrus Aameri sulest sündis ka artikkel toimunud koolitusprogrammi kohta, mida saab lugeda järgnevalt aadressilt (nr 5. mai).

 

AVALIK ESINEMINE

Käesoleva aasta 30ndaks augustiks korraldasime Eesti Seksuaaltervise Liidu poolt tellitud Avaliku esinemise koolituse nende poolt juhitud projektis "Light & Love" osalevatele noortele. Koolitajaks oli Marek Mekk. Sihtrühm, kellele avaliku esinemise temaatikat edastati oli huvitav ning Kodukandi Koolituskeskuse praktikas esmakordne. Tegu oli noorte inimesega, kes on aktiivselt seotud projektiga "Light & Love" ning kes tulevikus võiksid edastada seksuaaltervisega seotud teadmisi teistele noortele ning tegeleda seksuaalkasvatusega üleüldiselt.

Projektist "Light & Love" saad rohkem lugeda siit.

Klippe sellest koolitusest, mis filmiti ETV "Tervisesaate" tarvis on võimalik vaadata järgneval aadressil

 


  • Programmide/ projektide koolitused- Kodukandi Koolituskeskus on seotud programmiga "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes 2008-2012", mille raames toimuvad erinevad koolitused.

             Muuhulgas ka

ÕPIETTEVÕTETE JUHENDAJATE KOOLITUS

Mis on õpiettevõtted? Õpiettevõtted on Eestis uus algatus, kus täiskasvanud aasta jooksul oma ühise toote või teenuse välja arendamise ja rakendamise kaudu omandavad juhtimise, turunduse, suhtlemise, raamatupidamise jne. vajalikke oskusi, mis võimaldavad paremini konkureerida tänasel tööturul või ise ettevõtjaks hakata. Õpiettevõttete metoodika on välja töötatud Liikumise Kodukant projekti "Õppiv küla" raames.


Mis on eesmärk?
õppijatel on ülevaade õpiettevõtte metoodikast ning selle töölerakendamisest, samuti on olemas teadmised ja oskused äriplaani koostamiseks õpiettevõtte töö tõhustamiseks.

Milles koolitusprogramm seisneb? Enne esimest koolitust võiksid kõik osavõtjad mõtiskleda selle üle, millise toote või teenuse pakkumist sooviksid nad enda MTÜ juurde õpiettevõtte näol luua. Oluline on ka juba mõelda ja leida endale inimesed, kes õpiettevõtte loomisest samuti huvitatud oleksid, ning nõus seda sinu juhendamise all proovima. Minimaalne õpiettevõtte liikmete arv on 3 inimest.
Seeljärel toimuvad erinevad koolitused, kus selgitatakse õpiettevõtte loomise põhimõtteid, eesmärke, õpetatakse koostama äriplaani jne. Loodud õpiettevõte tegeleb aasta aega ning selle aja jooksul on võimalik küsida nõu vastutavalt koolitajalt.

 

KOMMENTAARID KOOLITUSPROGRAMMILE:

Õpiettevõtete juhendajate nõustaja Hele-Mall Kink: "Õpiettevõtte mõte ongi õppida, proovida ning teha oma kogemustest järeldused. Kõik saab alguse nendest inimestest, kes on õpiettevõtte loonud ja missugune on nende "teadmistepagas" algselt." Õpiettevõtete loomisega seotud raskuspunkte kommenteerib Hele-Mall järgmiselt: "Ühise huvi olemasolu on üheks olulisemaks eelduseks õpiettevõtte õnnestumisel. Kuna õpiettevõtetest veel väga palju ei teata ja kogu teavitustöö on juhendaja korraldada, siis ma arvan, et kõige raskem on leida õpiettevõtte moostamisest huvitatud osalejaid, ennekõike sobivaid osalejaid. Sobivuse all peangi silmas ühiste huvidega inimesi. Kui õpiettevõtete olemasolu on rohkem tuntud, siis ideaalne oleks, et grupp ühiste huvidega inimesi otsiks näiteks ise Kodukandi poolt tulevikus loodud andmebaasist juhendaja ja ütleks: Meie soovime õpiettevõtet teha! Teine raskus õpiettevõtete loomisel on seotud algkapitali leidmisega. Ei ole just palju võimalusi, kust õpiettevõtte osalejad saaksid taotleda algkapitali. Meie näeme nende võimaluste loomiseks teha koostööd kohaliku omavalitsusega, siduda õpiettevõtte käivitamine näiteks mõne seltsi projekti tegevustega või kasutada nagu "päris" firmadeski sissemaksete süsteemi."

Osaleja, Ulvi Lomp, Viljandimaa Jahimeeste Liit: "Minu motivatsioon õpiettevõtte loomisega on seotud nende koolitustega. Tegelikult tulin ma natuke teistsuguse huviga, kuid lõppkokkuvõttes on ikkagi hea meel, et tulin ja idee luua õpiettevõte on peas täitsa olemas. Mis on nende koolituse juures kõige positiivsem on see, et saan ammutada endale teadmisi just teiste praktilistest kogemustes, sellest mida teised on juba läbi kogenud."

Osaleja, Eve Loode, Vastemõisa Naiste Ühendusest: "Motivatsioon õpiettevõte luua on seotud sellega, et elu hetkel lihtsalt on selline, et enam ei "toida! ennast projektipõhiste tegevuste abil ära. Tuleb olla leidlik ja ise näiteks midagi toota või teenusena pakkuda. Leidub palju häid näiteid meie ümber. Mina igaljuhul julgustan ettevõtlusega tegelema!"

Lugusid õpiettevõtetest ... (mis loodi projekti "Õppiv küla" raames)

 

 

Õpiettevõtte KÄSITÖÖKUUR

Õpiettevõtte liikmed: Maarja Jõevee, Eha Juurik, Imbi Post, Pille Loorits, Irina Tuder

"Meie õpiettevõtte lugu algas 2007. aasta aprillis, kui Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas korraldama projektipõhist õpiettevõtte koolitust küalelanikele. Üdruma Küla Seltsile tegi ettepaneku sellel äriõppe kooitusel osaleda Kodukant Läänemaa kontaktisik Larissa Mandel. Omvahel olime tuttavad juba ammu ja kui seltsi esindaja Linda meid kokku koondas, siis olime meelsasti nõus. Kõige lihtsam oli muidugi õpiettevõtte nime valimine, kuid tegevuse suunad tulid läbi korralike vaidluste. Teema valiku vaidluse põhjustas meie teadmiste ja oskuste väljaselgitamine. Igapäevatöös töötame erinevatel elualade: lasteaednik, õpetaja, raamatupidaja, omavalitsustöötaja, sotsiaaltöötaja. Seda huvitavam oli hakata koondama omi mõtteid ja eesmärke ühise ürituse nimel.

Maarja ettepanekuga hakata tegelema just kohalike käsitöömeistrite koondamisega ja käsitööde kogumisega olid lõpuks kõik meelsasti nõus. See teema oli südamelähedane ja tundus huvitav. Tähtis oli asjaolu, et õpiettevõtte tegevust sai korraldada igaühe põhitöö ja pereelu kõrvalt. Õpiettevõte hakkas toimima samm-sammult, ikka vastavalt korraldatud õppepäevadele ning kogu tarkuse ja juhised saime õppepäevadel koolitajate käest. Meil oli heaks toeks Kullamaa Vallavalitsus, kes toetas nii rahaliselt kui ka moraalselt.


2007. aasta juuni alguseks suutsime Kullamaa vallla käsitöömeistritega kaubale saada ja avasime müügipunkti. Seal hakkasime müüma Eimari puidust mänguasju, Aedu savist nõusid jt meeneid, Krisiti siidist salle ja pilte, Maarja klaasist ehteid ja meeneid, Õnne kaltsuvaipu, Rita vildist mänguasju. Eks me ikka kartsime ka, et kuidas müük sujub, kuid kõik kulges üle ootuste hästi. Kõige minevam kaup olid klaasist meened.

Meie kogemus kohalike käsitöömeistrite käsitöö edukast müügist peaks innustama ka teisi ettevõtjaid tegelema just oma kandi meistrite tööde turustamisega. Need tooted lihtsalt on nii erilised ja kordumatud, et neid tasuks igal juhul seltskonnale tutvustada ja pakkuda.”

Õpiettevõte LILLI LOODUSTURISM

„Õpiettevõte Lilli Loodusturism tekkis MTÜ Lilli Looduskeskuse juures asjade loomuliku käigu tulemusena. Grupp naisi tegutses Loodusmajas koos juba mõningat aega. Ikka mõlkus meeles mõte- peaks midagi tegema, et pakkuda rahvale rohkem võimalui looduses puhkamiseks. Kuna keegi meist polnud ettevõtlusega lähemalt kokku puutunud, puudus ka julgus alustada. Seega tuli Kodukandi projekt Õppiv Küla meie jaoks täpselt õigel ajal.

Asume Karksi vallas, Mulgimaa lõunapiiri lähedal (Läti piirin jääb u 6 km) metsade keskel. Tegutseme Loodusmaja ruumides. Kuna loodus oli see, millele me oma tegevuse üles ehitasime, siis otsustasime Õpiettevõtte tootena pakkuda loodusturismi pakette. Eks alguses oli ka kõhklusi, kuid koolitustega hakkas enesetunne kindlamaks muutuma. Meie õnneks oli see, et MTÜ andis meile üle RMK poolt tellitud programmide läbiviimise. Nii saime tegevusele hoo sisse ... . ”

 

 

 

 

 

 

 

HEA IDEE!