Euroopa Liidu Tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatav programm 
„TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008 – 2012”

Taust 

Programm luuakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” alusel koostatud rakenduskava „Inimressursi arendamine” täiskasvanuhariduse valdkonna ning „Eesti elukestva õppe strateegia 2005-2008” eesmärkide täitmiseks. Programmi peamiseks eesmärgiks on luua täiskasvanud elanikkonnale tasuta õppimisvõimalused tööalaseks täiendkoolituseks ja edukaks ning kvaliteetseks tööeluks vajalike põhipädevuste omandamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes kõikides maakondades. 

Programmi elluviimise kaudu arendatakse ja tugevdatakse vabahariduslike koolituskeskuste võrgustikku, laiendatakse täiskasvanute õppimisvõimalusi ning suurendatakse täiskasvanud õppijate arvu. Oluline on uute sihtrühmade kaasamine, sealhulgas võimalikult palju nende inimeste, kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on hariduse osas ebasoodsamas olukorras. 

Programmi mõistes loetakse täiskasvanud elanikkonnaks koolikohustuse alla mittekuuluvaid inimesi (põhihariduse omandanud või üle 17-aastased), kes ei ole registreerinud ennast töötuks tööturuteenuste ja –toetuste seaduse mõistes.  

Programmi kaasatakse vähemalt 45 vabahariduslikku koolituskeskust võimalusel kõikidest maakondadest, sh Kodukandi Koolituskeskus. Programmi elluviijaks on Eesti Vabaharidusliit. 

Programmi suhtrühmad Kodukandi Koolituskeskuses 2008-2012

Külavanemad
(algajad ja edasijõudnud) vajavad koolitusi, mis toetavad sotsiaalseid oskusi ning avardavad teadmisi külavanemana rolli ja toimimise osas kohalikul tasandil. 

Maapiirkondades elavad täiskasvanud (sh väikelaste emad/isad), kes soovivad alustada ettevõtlusega, arendada ettevõtlikkust vajavad selleks julgustust ning lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi kogemusi. Selleks on Liikumine Kodukant koostöös Junior Achivementi Arengufongiga töötanud välja õpilasfirmade metoodikale põhineva õpiettevõtete metoodika täiskasvanutele. 

Noorte eestvedajad külades, kes tegutsevad või soovivad aktiivselt noortega maal tegutsema hakata, neid aktiivsesse kohapealsesse tegevusse kaasata. Samuti avaldab eestvedajate koolitamine positiivset mõju ka piirkonna aktiivsete noorte algatusvõimele.

MTÜ-de eestvedajad ja liikmed, kelle tegevus on mitmekülgne ning toetab piirkonna elukeskkonna parendamist. 

Rahvakultuuri edendajad ja külakroonikate koostajad, kes külaelu kultuuri ja ajalugu säilitavad ning sellealaseid teadmisi ning kogemusi vajavad. 

Kodukandi Koolituskeskuse koolitajad, kes sihtrühmana vajavad pidevalt enesetäiendamise võimalusi arendamaks kompetentsusi koolitajana ning läbi selle kasutada erinevaid õpikeskkondi, - vorme ja – meetodeid mitmekesistamaks õppimisvõimalusi. 

Kodukandi liikmed ja juhatus toetamaks organisatsiooni pidevat ja jätkusuutlikku arengut.